سه‌شنبه 5 دی‌ماه سال 1385 ساعت 03:15 ب.ظ

          تمام ناتمام من با تو تمام میشود.
               تمام ناتمام من با تو تمام میشود! 
                    تمام ناتمام من با تو تمام میشود؟
                         تمام ناتمام من با تو تمام میشود.
                              تمام ناتمام من با تو تمام میشود!
                                   تمام ناتمام من با تو تمام میشود؟
                                        تمام ناتمام من با تو تمام میشود.
                                             تمام ناتمام من با تو تمام میشود!
                                                  تمام ناتمام من با تو تمام میشود؟
                                                       تمام ناتمام من با تو تمام میشود.
                                                            تمام ناتمام من با تو تمام میشود!
                                                                 تمام ناتمام من با تو تمام میشود؟
                                                                      تمام ناتمام من با تو تمام میشود.
                                                                           تمام ناتمام من با تو تمام میشود!
                                                                                تمام ناتمام من با تو تمام میشود؟
                                                                                     تمام ناتمام من با تو تمام میشود.
                                                                                          تمام ناتمام من با تو تمام میشود!
                                                                                               تمام ناتمام من با تو تمام میشود؟
                                                                                                     و این داستان همچنان ادامه دارد ...